Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Viiniseura Helsingin Munskänkarna ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistoiminnassa Suomen Munskänkarna ry:n ja muiden sen jäseninä olevien suomalaisten Munskänkarna yhdistysten kanssa laajentaa ja syventää yleistä tietoutta viineistä ja muista jaloista juomista sekä edistää hyviä ja kohtuullisia juomatapoja.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistys on poliittisesti puolueeton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. edistää viinituntemusta järjestämällä luentotilaisuuksia, maistiaisia, opintokäyntejä sekä muuta vastaavaa toimintaa;
 2. kerää alan kirjallisuutta ja harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa;
 3. järjestää jäsenille mahdollisuuden suorittaa eri tasoisia tiedollisia kokeita; ja
 4. järjestää jäsenilleen matkoja kotimaassa ja ulkomaille sekä ylläpitää suhteita tuottajiin, maahantuojiin ja muihin viiniseuroihin.

Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi toimeenpanna arpajaisia tai rahankeräyksiä sekä järjestää maksullisia kilpailuja ja huvitilaisuuksia sekä maksullisia kursseja asianomaisen viranomaisen luvan saatuaan.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka on täyttänyt 20 vuotta, maksanut liittymis- ja jäsenmaksun yhdistykselle sekä osoittanut aitoa kiinnostusta yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka toiminta on sopusoinnussa yhdistyksen tarkoituksen kanssa ja joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittaa erostaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen, joka menettelee näitä sääntöjä tai hyviä tapoja vastaan, voi hallitus erottaa yhdistyksestä määräajaksi tai kokonaan. Erottamisesta ei saa päättää ennen kuin asianomaiselle on annettu tilaisuus tulla kuulluksi hallituksen kokouksessa tai yhdistyksen kokouksessa.

Jäsenen, joka jättää jäsenmaksunsa suorittamatta 30 päivää saamansa kirjallisen maksuhuomautuksen jälkeen, hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsentä kuulematta.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Liittymismaksun ja vuosittain maksettavan jäsenmaksun suuruuden määrää vaalikokous.

6 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vaalikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitsemat kahdesta yhdeksään (2-9) varsinaista jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa taloudenhoitajan, sihteerin ja muut tarpeelliseksi katsomansa virkailijat.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien ovat saapuvilla.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä on kaksi vaalikokouksen valitsemaa tilintarkastajaa ja heillä kummallakin henkilökohtainen varamies.

Tilit on oltava tilintarkastajien käytössä viimeistään 21 päivää ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastuskertomus on annettava yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § Yhdityksen kokoukset

Yhdistyksen jäsenten päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joita ovat vuosikokous, vaalikokous ja yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

äänivaltaisia yhdistyksen kokouksessa ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet, jotka ovat kokouksen alkuun mennessä maksaneet jäsenmaksunsa. Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni ja asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä, paitsi näissä säännöissä erikseen mainituissa asioissa. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää. äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Kysymykset, jotka aiotaan yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi on lähetettävä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se ehtii niistä kutsussa mainita ja tulee asiat olla kirjallisesti perusteltuja.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kutsu yhdistyksen vuosi- ja vaalikokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ja kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat tärkeimmät asiat taen huomioon yhdistyslain 24 §. Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle ilmoittamalla siitä vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

11 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa hallituksen määräämänä ajankohtana. Kokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä muiden virkailijoiden valinta
 2. Työjärjestyksen hyväksyminen
 3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely
 5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 6. Vastuuvapaudesta päättäminen tilintarkastusta koskevalta ajalta
 7. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

12 § Vaalikokous

Yhdistyksen vaalikokous pidetään loka-marraskuussa hallituksen määräämänä ajankohtana. Kokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä muiden virkailijoiden valinta
 2. Työjärjestyksen hyväksyminen
 3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Talousarvion ja toimintasuunnitelman vahvistaminen sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
 5. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 6. Hallituksen puheenjohtajan vaali
 7. Hallituksen jäsenten vaali
 8. Tilintarkastajien vaali
 9. Vaalitoimikunnan jäsenten vaali
 10. Edustajan ja varamiehen valinta Suomen Munskänkarna ry:n kokouksiin
 11. Muut kokouskutsussa mainitut asia

13 § Vaalitoimikunta

Yhdistyksen kokouksissa suoritettavat vaalit valmistelee vaalikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme jäsentä. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Vaalitoimikunnan ehdotus on liitettävä yhdistyksen kokouksen kokouskutsuun.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

15 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys voidaan purkaa, jos vähintään viisi kuudesosaa (5/6) annetuista äänistä kannattaa purkamispäätöstä kahdessa, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä peräkkäisessä kokouksessa.

Jos yhdistyy purkautuu, käytetään sen varat sen tarkoitusta edistäviin tarkoituksiin purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen lähemmin määräämällä tavalla.