Paikallisyhdistyksen mallisäännöt

Viiniseura X:n Munskänkarna ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Viiniseura X:n Munskänkarna ry, ruotsiksi Vinföreningen Munskänkarna i X rf, ja sen kotipaikka on X. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, jonka ohella toiminnassa voidaan käyttää ruotsin kieltä.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistoiminnassa Suomen Munskänkarna ry:n ja muiden sen jäseninä olevien suomalaisten Munskänkarna -yhdistysten kanssa, ruotsalaisen Föreningen Munskänkarna -nimisen kansainvälisen järjestön pyrkimyksiä noudattaen, laajentaa ja syventää yleistä tietoutta viineistä ja muista jaloista juomista sekä edistää hyviä ja kohtuullisia juomatapoja.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistys on poliittisesti puolueeton.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
edistää viinituntemusta järjestämällä luentotilaisuuksia, maistiaisia, opintokäyntejä sekä muuta vastaavaa toimintaa;
kerää alan kirjallisuutta ja harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa;
järjestää jäsenille mahdollisuuden suorittaa eri tasoisia tiedollisia kokeita; ja
järjestää jäsenilleen matkoja kotimaassa ja ulkomaille sekä ylläpitää suhteita tuottajiin, maahantuojiin ja muihin viiniseuroihin.
Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi toimeenpanna arpajaisia tai rahankeräyksiä sekä järjestää maksullisia kilpailuja ja huvitilaisuuksia sekä maksullisia kursseja asianomaisen viranomaisen luvan saatuaan.

3 § Jäsenet
Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka on täyttänyt 20 vuotta, maksanut liittymis- ja jäsenmaksun yhdistykselle sekä osoittanut aitoa kiinnostusta yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka toiminta on sopusoinnussa yhdistyksen tarkoituksen kanssa ja joka taloudellisesti tai toiminnallaan merkittävästi haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Kunniajäsenekseen yhdistys voi hallituksen esityksestä ja asianomaisen annettua tähän suostumuksensa yhdistyksen kokouksen päätöksellä valita Munskänkarna -järjestön tarkoitusperien toteuttamisessa paikallisesti erityisen merkittävästi ansioituneen yksityisen henkilön tai yhteisön.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan saman vuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu.
Jäsenen, joka menettelee näitä sääntöjä tai yhdistyslakia vastaan taikka hyvien tapojen vastaisesti, hallitus voi erottaa yhdistyksestä määräajaksi tai kokonaan. Erottamisesta ei saa päättää ennen kuin asianomaiselle on annettu tilaisuus tulla kuulluksi hallituksen kokouksessa tai yhdistyksen kokouksessa.
Jäsenen, joka jättää jäsenmaksunsa suorittamatta kolmekymmentä päivää saamansa kirjallisen maksuhuomautuksen jälkeen, hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsentä kuulematta.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisten ja kannatusjäsenten liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudet, jotka voivat olla eri suuruisia eri jäsenryhmille, määrää vaalikokous. Maksujen erääntymisestä päättää hallitus.
Kunniajäsenet eivät ole jäsenmaksuvelvollisia.

6 § Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vaalikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitsemat kahdesta yhdeksään varsinaista jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa taloudenhoitajan, sihteerin ja muut tarpeelliseksi katsomansa virkailijat.
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien ovat saapuvilla.

6a § Hallituksen velvollisuudet
Sen lisäksi mitä näistä säännöistä, yhdistyslaista ja hyvästä yhdistyskäytännöstä seuraa, yhdistyksen hallituksen tulee pyydettäessä toimittaa Suomen Munskänkarna ry:lle tämän tarpeellisiksi katsomat tiedot yhdistyksen toiminnasta, toimihenkilöistä ja jäsenistä.
Suomen Munskänkarna ry:n jäsenenä yhdistys tulee velvolliseksi noudattamaan sanotun keskusliiton sääntöjä ja siten hankkimaan mahdollisille tuleville jäsenyyden aikaisille omien sääntöjensä muutoksille ennalta keskusliiton hallituksen hyväksymisen.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksellä on kaksi vaalikokouksen valitsemaa tilintarkastajaa ja heillä kummallakin henkilökohtainen varamies.
Tilien on oltava tilintarkastajien käytössä viimeistään kaksikymmentäyksi päivää ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastuskertomus on annettava yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen jäsenten päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joita ovat vuosikokous, vaalikokous ja yhdistyksen ylimääräinen kokous.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Äänivaltaisia yhdistyksen kokouksessa ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet, jotka ovat kokouksen alkuun mennessä maksaneet jäsenmaksunsa. Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni ja asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä, paitsi näissä säännöissä erikseen mainituissa asioissa. Kannatusjäsenellä ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Kysymykset, jotka aiotaan yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi, on lähetettävä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se ehtii niistä kutsussa mainita, ja asioiden tulee olla kirjallisesti perusteltuja.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Kutsu yhdistyksen vuosi- ja vaalikokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta, ja kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat tärkeimmät asiat, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §.
Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle ilmoittamalla siitä vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta.

11 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa hallituksen määräämänä ajankohtana. Kokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä muiden virkailijoiden valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Vastuuvapaudesta päättäminen tilintarkastusta koskevalta ajalta
Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Vaalikokous
Yhdistyksen vaalikokous pidetään loka-marraskuussa hallituksen määräämänä ajankohtana. Kokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä muiden virkailijoiden valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Talousarvion ja toimintasuunnitelman vahvistaminen sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen puheenjohtajan vaali joka kolmas vuosi
Hallituksen jäsenten vaali
Tilintarkastajien vaali
Vaalitoimikunnan jäsenten vaali
Edustajan ja tämän varahenkilön valinta Suomen Munskänkarna ry:n kokouksiin
Muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 § Vaalitoimikunta
Yhdistyksen vaalikokouksessa suoritettavat vaalit, esityksineen hallituksen jäsenmäärästä, valmistelee vaalikokouksen toimintavuodeksi kerrallaan valitsema vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme jäsentä. Uuden vaalitoimikunnan puheenjohtajana toimiva koollekutsuja nimetään vaalikokouksen päätöksellä.
Vaalitoimikunnan tulee hankkia ehdottamiltaan henkilöiltä suostumukset tehtäviin. Vaalitoimikunnan ehdotus on toimitettava hallitukselle niin ajoissa, että se voidaan liittää vaalikokouksen kokouskutsuun.

14 § Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.

15 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistys voidaan purkaa, jos vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä kannattaa purkamispäätöstä kahdessa, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä peräkkäisessä kokouksessa.
Jos yhdistyy purkautuu, sen varat käytetään yhdistyksen sääntömääräistä tarkoitusta edistäviin tarkoituksiin purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen lähemmin määräämällä tavalla.